" I B I Z A  1 "     Tempera auf Karton   31,5 x 31,5 cm  1972