" I B I Z A  2 "     Tempera auf Karton   32,5 x 25,5 cm  1972